Muokkaa tuplaklikkaamalla
Tap to edit

VALTION ROOLI tulee rajata nykyisestä vain koko maata ja väestöä koskeviin perusasioihin: Oikeustoimiympäristöön, vallan kolmijakoon, kansalliseen infrastruktuuriin (moottoritiet, rataverkko, vesiväylät, lentokentät/lentoliikenne), maanpuolustukseen. Valtion tulee taata kansallisesti merkittävät toiminnot alueilla joissa ne eivät markkinaehtoisesti toteudu, muualla toiminnot tulee yksityistää ja vain valvoa niitä. Valtion kaksoisroolia toimijana ja valvojana tulee välttää, sen ongelmallisuus on osoitettu käytännössä useasti.

VEROTUS tulee muuttaa tuloverojen osalta tasaverotukseen (tasaprosenttivero) jossa on verovapaa alaraja. Verotuksen taso asetetaan kattamaan nykyiset menot ja sen taso päätetään kuten verotus nykyään hallituksen talousratkaisuilla. Tasavero on oikeudenmukainen verotustapa joka palkitsee ja kannustaa työn tekemiseen.

Tasaprosenttiverotus on jo käytössä useassa Suomen naapurimaassa.

Väliaikainen autovero tulee poistaa heti. Polttoaineen verotuksella tulee tasata ulkoisista tekijöistä aiheutuvia polttoaineiden hinnannousuja. Suomi on iso maa jossa lähes kaikki liikkuu kumipyörillä, salaatin hinnassa on dieselveroa.

Yritysvero tulee laskea 15 prosenttiin jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa ja jotta toiminnan huomio siirtyy verosuunnittelusta itse tekemiseen. Yritysverotuksessa tulee siirtyä Viron-malliin jossa osinkoverotus peritään osingon vasta osingon maksuhetkellä. Tämä vahvistaa yritysten taseita, kannustaa investointeihin ja luo työllisyyttä. Yritysten verotusratkaisujen tulee tukea vientiteollisuutta jotta vaihtotase saadaan positiiviseksi.

Perintövero tulee poistaa kokonaan.

Tuloverotuksen ennakonpidätykset ja ay-liittojen jäsenmaksujen suoritukset tulee siirtää työnantajalta veronmaksajalle itselleen. Nähdessään bruttotulonsa tilillään ja suorittaessaan verojen maksut itse, verotuksen aste realisoituisi eri tavalla kuin nykyään. Palkansaaja maksaa jo nyt itse mätkynsä ja ihmiset hoitavat ne tunnollisesti. Muutos poistaisi työnantajan veronmaksajan ja valtion välisestä asiasta ja lisäisi veronmaksajien ymmärrystä palkkansa jakautumisesta.

EU näyttää kehittyvän liittovaltioksi kärjekkäimpien kriitikoiden varoitusten mukaisesti johon ei tule mennä mukaan. Joko kehityssuunta palaa takaisin vapaaseen kauppaan ja liikkuvuuteen perustuvaan löyhään unioniin tai sitten tulee aloittaa siitä eroaminen.

Elvytyspaketti oli suuri peruuttamaton virhe mitä ei olisi pitänyt hyväksyä.

MAAKUNTAHALLINTO kasvattaisi hallintokerroksia, byrokratiaa ja lisäisi veroja. Sitä ei tule toteuttaa vaan suurten keskusten ulkopuolella elinvoima tulee taata muilla keinoilla (asumisen ja elämisen kustannukset, liikenteen verotus, verokilpailu kuntien välillä, tietoliikenneyhteydet, digitalisaation edistäminen).

NATO:n jäsenyysneuvottelut tulee aloittaa ja saattaa loppuun asti. Suomi liittoutui sotien aikaan ja tulee liittoutumaan myös tulevissa kriiseissä. Toisen maailmansodan länsimaat ovat jo kaikki NATO:n jäseniä ja sen merkittävimmän jäsenen Yhdysvaltojen kanssa Suomella on jo kahdenvälisiä sopimuksia. NATO:n jäsenmaat harjoittelevat jo nyt Suomessa ja ulkomailla sekä suomalaiset osallistuvat heidän kanssa kasainvälisiin kriiseihin sotivana osapuolena. Defacto tilasta tulee siirtyä täyteen jäsenyyteen joka takaa Suomelle myös täydet oikeudet sotilasliitossa.

Jäsenyys olisi pitänyt ratkaista jo -90 luvulla Neuvostoliiton hajottua ja Suomen olisi tullut liittyä muiden Varsovan liiton maiden mukana. Nyt liittyminen on hankalampaa, mutta se prosessi tulee käydä läpi.

DIGITALISAATIO tehostaa yhteiskuntaa ja säästää luontoa. Digitalisaation kärkimaa Viro säästää digitalisaatiolla noin 2% bruttokansantuotteestaan joka vuosi. Suomen vuoden 2019 BKT oli 240,6 miljardia josta kaksi prosenttia olisi 4,81 miljardia. Sen suuruuden suhteuttaa vertaamalla sitä paljon keskusteltuun Suomen HX-hankkeeseen, Ilmavoimien hävittäjien korvaajat maksavat 9,4 miljardia. Viron säästöstä iso osa johtuu digitaalisista allekirjoituksista jonka potentiaali on Suomessa kokonaan hyödyntämättä julkisen sektorin ulkopuolella.

Henkilötunnusuudistuksesta tulee luopua. Suomessa on ollut vuodesta 1999 asti uudistuksen vaatimukset täyttänyt SATU-tunnus jokaisella asukkaalla ja sen käyttöönotto olisi tullut alkaa jo 20 vuotta sitten osana digitalisaatiota. Mikään ei estä käyttämästä sitä nykyisen HETU:n rinnalla ja tarvittaessa HETU:sta kokonaan luopumista kun molemmat ovat kattavasti käytettävissä.

MAAHANMUUTTO Humanitäärinen maahanmuutto tulee lopettaa ja keskittyä ainoastaan Suomea hyödyttävään maahanmuuttoon.

ENERGIARATKAISU tulee perustua ydinvoimaan. Suomi sijaitsee kylmällä alueella eikä voi toimia energiaratkaisuissa esimerkkinä muille maille. Turve määriteltiin arvalla uusiutumattomaksi luonnonvaraksi vaikka näin ei ole Ruotsissa. Arpaa tulee arpoa uudestaan niin kauan, että saadaan päinvastainen tulos. Turve on kotimainen energialähde ja sen käyttö on osa huoltovarmuutta.

METSÄSTYS on tärkeä osa suomalaisen villieläinkannan hoidossa ja tämä tulee näkyä metsästys- ja aselainsäädännössä. Kyseisten lakien ongelmilla on myös vaikutuksensa maanpuolustukseen ja ihmisten haluun osallistua näihin vapaa-aikanaan jos toiminta tehdään tarpeettoman hankalaksi säätelyllä ja byrokratialla. Lupien käsittely tulee saattaa yhtäläisiksi koko maassa riippumatta paikallisista viranomaisista.

Valkoposkihanhien suojelu tulee lopettaa ja vapauttaa se metsästämiselle. Merimetson rajoitettua metsästystä vahinkojen vähentämiseksi tulee selvittää. Valkohäntäpeuran pyyntiluvasta pitäisi luopua samaan tapaan kuin metsäkauriin kohdalla on luovuttu.

YLEISRADIO ei nykyään vastaa sen alkuperäistä tarkoitusta koko väestölle suunnattuna mediatalona. Sen perusta tulee muuttaa ja laki siitä tulee kirjoittaa uusiksi. Toiminta tulee saada aidosti moniääniseksi edustamaan kaikkia yhteiskunnan ryhmiä ja sen rahoitus tulee siirtää valtion budjettiin osaksi parlamentaarista harkintaa.

Viihteen osuus tulee saattaa maksullisen käyttöoikeuden taakse (Digitv-maksukortit, verkon käyttäjätunnukset) ja kohdentaa sen kustannukset sitä kuluttaville.

KILPAILUKYKY eurooppalaisiin verrokkimaihin on surkea ja sen parantaminen alkaa paikallisen sopimisen sallimisella, eli yleissitovuuden lopettamisella.

PELIKONEET KAUPOISTA omiin tiloihinsa, koneisiin ja verkkopelaamiseen rajoitukset valtion myöntämällä henkilökortti-tunnistuksella kuten Virossa on tehty.

ALKOHOLILAINSÄÄDÄNTÖ tulee normalisoida yleiseurooppalaiseksi. Viinit ruokakauppoihin, maahantuontirajoitukset poistettava, alan yritystoiminnan säätelyä tulee vähentää merkittävästi, yksityinen valmistus omaan käyttöön tulee vapauttaa. Ravintoloiden ulosmyynti tulee sallia heti pysyvästi pandemian vahinkojen vähentämiseksi ja panimoille tulee sallia etämyynti.

TAKSIALAN SÄÄTELYÄ ei tule lisätä vaan toimialan kilpailu tulee saada toimimaan. Ongelmiin ja väärinkäytöksiin tulee puuttua, mutta sillä ei saa rangaista palvelun käyttäjiä tai alan muita toimijoita. Ala toimii muissa maissa, miksi se ei toimisi Suomessa?

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUS tulee laajentaa sallimaan kansalliskaartit kuten muissa eurooppalaisissa verrokkimaissa (Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Venäjällä). Suomalainen vahva järjestötoiminta on luonnollinen jatke asevelvollisuudelle, nykyinen MPKY:n toiminta ei vastaa sitä.

LUSTRAATIO eli suomettumisen aikaisten vääryyksien selvittäminen jäi Suomessa tekemättä. Se tulee tehdä, osana sitä Tiitisen lista tulee julkaista.

AMMATTILIITTOJEN yleishyödyllisyyttä laissa tulee tarkastella uudestaan. Liittojen sekaantuminen puoluetoimintaan sekä Kojamon kaltainen sijoitustoiminta ei enää täytä sen tunnusmerkistöä.

MAATALOUSTUET eivät ole enää EU-aikana kestävällä pohjalla. Kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus tulee turvata, haja-asutusseutujen elinvoimaisuus ja huoltovarmuus huomioiden tukijärjestelmä tulee osittain ratkaista muilla tavoin. Elintarvikkeiden tuominen ulkomailta ei ole järkevää jos niitä voidaan tuottaa tehokkaasti paikallisesti.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA tulee politisoituneena lakkauttaa ja korvata perustuslakituomioistuimella ja sen ammattituomareilla. Nykyinen lakia tulkitseva järjestelmä mahdollistaa muutokset vain jos ne kasvattavat julkista sektoria ja sen kuluja, mikä on lopulta mahdoton yhtälö. Suomi on elänyt jo nyt velaksi 20 vuotta eikä kehitykselle näy loppua.